bshy.net
当前位置:首页>>关于输入一个整数,判断其是奇数还是偶数,如果是奇数,则...的资料>>

输入一个整数,判断其是奇数还是偶数,如果是奇数,则...

#include int main() { long a; scanf("%ld",&a); if(a%2) { printf("是奇数\n"); if(a%7==0) printf("能被7整除\n"); else printf("不能被7整除\n"); } else printf("不是奇数\n"); system("pause"); return 0; }

#include int main(void) { int i; scanf("%d",&i); if(i%2==0) printf("it's a Even");/*输出偶数*/ else printf("it's a odd"); /*输出奇数*/ getch(); return 0; } 编译成功了!!绝对好用

#include int main() { int a; printf("Enter a Number:\n"); scanf("%d",&a); if(a%2 == 0) printf("是偶数\n"); else printf("是奇数\n"); return 0; }

#include #include int main() { int i; scanf("%d", &i); if(i%2==0) printf("偶数\n"); else printf("奇数\n"); }

#include int main() { int n; scanf("%d",&n); if(n%2==0) printf("这是偶数\n"); else printf("这是奇数\n"); return 0; }

#include "stdio.h" main() { int x; printf("请输入一个整数"); scanf("%d",&x); if(x%2 == 0) printf("%d是偶数\n",x); else printf("%d是奇数\n",x); }

#include "stdio.h" main() { int x; printf("请输入一个整数"); scanf("%d",&x); if(x%2 == 0) printf("%d是偶数\n",x); else printf("%d是奇数\n",x); } C语言: 是一门通用计算机编程语言,应用广泛。C语言的设计目标是提供一种能以简易的方...

C语言的如下 #include main() { int x; printf("输入一个整数:"); scanf("%d",&x); if(x==0) printf("zero\n"); else if(x%2==0) printf("even\n"); else printf("odd\n"); } C++语言的如下 #include void main() { int x; coutx; if(x==0) cout

#include main() { int a; while(1) { printf("input a data:"; scanf("%d",&a); a=a%2; printf("this data is:%d\n",a); } }

#include "stdio.h" int main() { int n; scanf("%d",&n); if(n%2==1) printf("%d是奇数!\n",n); else if(n%4==0) printf("%d是偶数而且是4的倍数!\n",n); else printf("%d是偶数,但不是4的倍数!\n",n); }

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bshy.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com