bshy.net
当前位置:首页>>关于vb猜数字游戏编程 要求:让电脑猜一个0-100的数字...的资料>>

vb猜数字游戏编程 要求:让电脑猜一个0-100的数字...

Dim state As Integer '状态 0表示没开始 1表示已开始 Dim min As Integer '最小值 Dim max As Integer '最大值 Dim now As Integer '中值 Dim c As Integer '猜的次数 Private Sub Command1_Click() '开始 state = 1 Guess End Sub Private Sub...

Option ExplicitPrivate Sub Command1_Click()On Error Resume NextDim I As IntegerI = MsgBox("下面游戏开始,你准备好了吗?", vbYesNo)If I = 6 Then Frame1.Visible = True: Text1 = "" Else Frame1.Visible = FalseText1.SetFocusRandomiz...

Dim x As Integer, y As Integer Private Sub Command1_Click() Randomize x = Int(Rnd * 100) + 1 Text1.Visible = False Text1.Text = x End Sub Private Sub Command2_Click() Static i i = i + 1 If i > 5 Then MsgBox ("对不起,只能猜5次...

Dim a As Integer a = Int(Rnd() * 100) Dim n As Integer n = 0 Dim m As Integer m = 1 TextBox1.Text = a Do n = InputBox("第" & m & "次了,请猜") If n > a Then MsgBox("太大了") ElseIf n < a Then MsgBox("太小了") Else MsgBox("猜对...

dim a,b as integer a=cint(rnd()*10) b=cint(rnd()*10) dim c as integer '0=退出 ,1=大 ,2=小,3=等于 dim yn as boolean do while c>0 yn=false c=cint(val(inputbox("输入猜测结果,前一个数字是 "+a.tostring(),"输入","0"))) if c>0 then if...

int(rnd()*9+1)

OK 我发给你 .

Dim a As ByteDim b As Byte '回车次数Private Sub Command1_Click()Randomizea = Int(Rnd * 100 + 1)Command1.Enabled = Falseb = 0End SubPrivate Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)If KeyAscii = 13 And Command1.Enabled = False The...

加我扣扣··

count++;(guess==number)||(guess==-1)

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bshy.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com