bshy.net
当前位置:首页>>关于c语言输入3个数 abc求平均值的资料>>

c语言输入3个数 abc求平均值

#include int main(){ int a,b,c; scanf("%d%d%d", &a,&b,&c); printf("average of %d、%d and %d is %lf\n", a, b, c, ((double)(a+b+c))/3); return 0;}

main() { float a,b,c,average; printf("请分别输入a,b,c的值,用逗号隔开:"); scanf("%f,%f,%f",&a,&b,&c); average=a+b+c; average=average/3; printf("a,b,c的平均值是:%f",average); }

#include int main() { int t,a,b,c; scanf("%d%d%d",&a,&b,&c); if(a

找最小? 这是找最大的吧? 找最小:if(ac&&a>b)。。。 print->a

详细如下: # include int main (void) { int a,b,c,t; printf("请输入三个任意整数:\n"); scanf("%d %d %d",&a, &b, &c); if(a

#include int main() { int t,a,b,c; scanf("%d%d%d",&a,&b,&c); if(a

#include "stdio.h" void main() { int a,b,c,max; printf("a,b,c:"); scanf("%d %d %d",&a,&b,&c); max=a; if(max

#include main () { double a,b,c,m; printf ("请分别输入abc:\n"); scanf ("%a%b%c",&a,&b,&c); if (a>=b&&a>=c) m=a; else if (b>=c&&b>=a) m=b; else m=c; printf ("%f,%f,%f中最大的数是%m",a,b,c,m);

需要一个中间缓存变量作为传递。 举例说明: int a = 1; int b = 2; 声明一个中间变量 int tmp; 然后,tmp = a; //tmp = 1 a = b; //a = 2 b = tmp; //b = 1 最后就变成了a = 2; b = 1 了。

#include main() { int n,a,b,c; scanf("%d",&n); a=n/100; b=(n/10)%10; c=n%10; printf("\n倒序输出结果:%d%d%d",c,b,a); getch(); } 三位数除以100那么商就是三位数的百位上数字,三位数除以10的商再除以10的余数就是三位数的十位上的数字,...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bshy.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com