bshy.net
当前位置:首页>>关于C语言求输入三个数输出最大与最小值的资料>>

C语言求输入三个数输出最大与最小值

#include"stdio.h" main() { int a,b,c,max,min; scanf("%d%d%d",&a,&b,&c); if(a>b) { max=a; min=b; } else { max=b; min=a; } if(max>c) printf("max=%d",max); else printf("max=%d",c); if(min

int a[10]={0},maxa=0,mina=0 for (j=0;j

希望你能看懂 #include int main(void){ int a,b,c,max,min; printf("请输入三个数:\n"); scanf("%d%d%d",&a,&b,&c); /*求最大值*/ //先将a与b相比较 if(a>b) //条件成立,再判断a是否大于c if(a>c)max=a; else max=c; else //条件不成立,再判...

#includeint max_mid_min(int a,int b,int c){ int max,mid,min; if(a>b) { max = a; mid = b; }else { max = b; mid = a; } if(c > max) { tmp = max; max = c; c = mid; mid = tmp; min = c; }else if(c > mid) { tmp = mid; mid = c; min = t...

按照如下流程: 1 输入三个数。 2 把最大最小两个变量赋值为第一个数。 3 用最大最小值与剩余两个数比较,如果更大或更小,则取代称为最大/最小值。 4 输出。 代码如下: #include int main(){ int a,b,c,max,min; scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);//...

#include main () { double a,b,c,m; printf ("请分别输入abc:\n"); scanf ("%a%b%c",&a,&b,&c); if (a>=b&&a>=c) m=a; else if (b>=c&&b>=a) m=b; else m=c; printf ("%f,%f,%f中最大的数是%m",a,b,c,m);

int max(int *a, int *b, int *c){ int r; r = *a>*b?*a:*b; if(r

#include void main( ) { int i = 0 , num[5], max = 0 , min = 0 ; /* max:用于存放最大值;min:用于存放最小值 */ for( i = 0 ; i < 5 ; i ++ ) scanf("%d", &num[i]) ; /* 循环地将输入的五个数存入 num[5] 数组中 */ for( i = 0 ; i < 5 ;...

你要输入整数,所以要定义a,b,c为整数,而不是float,输入输出不能用%f,应用%d,还有t未使用而使用了未定义的max故应把t改为max; 所以是 int main (void) { int a,b,c,max; printf("请输入三个任意整数:\n"); scanf("%d%d%d",&a, &b, &c); i...

求三个任意数的最大最小值最简单的方法就是通过if语句来实现。 具体的实现方法可以参考如下程序段: double a, b, c, max, min;scanf("%f%f%f", &a, &b, &c); // 接收用户输入的三个数max = a; // 初始最大值为aif(b>a && b>c) // 如果b>a并且b>...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bshy.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com