bshy.net
当前位置:首页>>关于C语言程序,求3个整数的最大值.的资料>>

C语言程序,求3个整数的最大值.

#include main () { double a,b,c,m; printf ("请分别输入abc:\n"); scanf ("%a%b%c",&a,&b,&c); if (a>=b&&a>=c) m=a; else if (b>=c&&b>=a) m=b; else m=c; printf ("%f,%f,%f中最大的数是%m",a,b,c,m);

#includeint main(){ int max(int ,int ,int ); int a,b,c,sum; scanf("%d %d %d",&a,&b,&c);////////////// sum=max(a,b,c); printf("max=%d\n",sum); return 0;}int max(int x,int y,int z){ int m; if(x>y) m=x; else m=y; if(m>z) m=m; else...

# include int main(void) { int a ,b ,c, m; int max(int x, int y); printf("please input three numbers\n"); scanf("%d %d %d", &a, &b, &c); m = max(a,b); m = max(m,c); printf("max = %d\n", m); return 0; } int max(int x, int y) { i...

#include #includeb)&&(a>c)) printf("%d",a);//判断a是否为最大 是则输出 else if (b>c) printf("%d",b);//否则 判断b是否为最大 是则输出 else printf("%d",c);//否则输出c getch();//任意输入一字符,起到查看结果的最用 }

#include void main(){int (int x,int y,int z);int a,b,c;scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);int d=(a,b,c);printf("=%d",d);}

#include void main() {int max(int x,int y,int z); int a,b,c,d; scanf("%d,%d,%d,",&a,&b,&c); d=max(a,b,c); printf("max=%d",d); } int max(int x,int y,int z) {int w; if (y>z,x>y) w=x; else if (y>x,y>z) y=w; else if (z>x,z>y) w=z; ...

此类问题属于基础题,比较简单,一条输出语句即可。 #include void main(){int num1,num2,num3;scanf("%d%d%d",&num1,&num2,&num3);printf("%d",(num1>num2?num1:num2)>num3?num1>num2?num1:num2:num3);}如果要往复杂的形式写,可以用if else 语...

参考程序如下: #include#includeint max3num(int a,int b,int c);int max(int a,int b);int main() {int a,b,c,maxNumber;printf("Please input 3 numbers:");scanf("%d %d %d",&a,&b,&c);maxNumber=max3num(a,b,c);printf("The MAX number is:...

#define max3(x, y, z) ({\ typeof(x) _max1 = (x);\ typeof(y) _max2 = (y);\ typeof(z) _max3 = (z);\ (void) (&_max1 == &_max2);\ (void) (&_max1 == &_max3);\ _max1 > _max2 ? (_max1 > _max3 ? _max1 : _max3) : \ (_max2 > _max3 ? _max...

#includeint main(){int a,b,c,max;printf("input 3 integers: ");scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);max=(a>b)?((a>c)?a:c):((b>c)?b:c);printf("max=%d\n",max);return 0; }ps:调试成功。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bshy.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com