bshy.net
当前位置:首页>>关于C语言:编写函数,求输入的三个整数值的最大值,并...的资料>>

C语言:编写函数,求输入的三个整数值的最大值,并...

#include using namespace std; int max(int,int); int max(int m,int n){return(m>n)?m:n;} int main(){ couty>>z; cout

#includeusingnamespacestd;intmax(int,int);intmax(intm,intn){return(m>n)?m:n;}intmain(){cout>x>>y>>z;cout

1. #include //这是c语言的一个标准库,包含它才能用函数2. int main() //这是主函数,c语言的工程都是由大小的函数组成的,主函数是系 统运行的第 //一个函数3. int a,b,c;int max;printf("请输入三个数,空格区分各数:");sscanf("%d %d %d", &...

#include int main() { int a,b,c; printf("输入三个数"); scanf("d%d%d%",acb,c); int t,k; t=a>b?a:b; k=t>c?t:c; printf("d%",k); return 0; }

#include int max(int a,int b,int c) { int m=a; if(b>m) m=b; if(c>m) m=c; return m; } int sum(int a, int b, int c) { return a+b+c; } int main() { printf("max=%d\n",max(1,2,3)); printf("sum=%d\n", sum(1,2,3)); return 0; }

int max(int *a, int *b, int *c){ int r; r = *a>*b?*a:*b; if(r

#includeint main(){int a,b,c,max;printf("input 3 integers: ");scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);max=(a>b)?((a>c)?a:c):((b>c)?b:c);printf("max=%d\n",max);return 0; }ps:调试成功。

#include int Max(int x,int y,int z); int main() { int a,b,c; scanf("%d%d%d",&a,&b,&c); int max=Max(a,b,c); printf("%d",max); return 0; } int Max(int x,int y,int z) { int m; if(x

#include int main() { int a,b,c;//定义三个整形变量用来存储那从键盘输出的三个数 printf("请输入3个数:");//提示语 scanf("%d %d %d",&a,&b,&c);//从键盘输出三个数到a,b,c中 int max; //下面是最简单的if循环求出这三个数最大值存入max中 i...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bshy.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com