bshy.net
当前位置:首页>>关于C语言:编写函数,求输入的三个整数值的最大值,并...的资料>>

C语言:编写函数,求输入的三个整数值的最大值,并...

int max(int *a, int *b, int *c){ int r; r = *a>*b?*a:*b; if(r

#include int max(int a,int b,int c) { int m=a; if(b>m) m=b; if(c>m) m=c; return m; } int sum(int a, int b, int c) { return a+b+c; } int main() { printf("max=%d\n",max(1,2,3)); printf("sum=%d\n", sum(1,2,3)); return 0; }

#include main () { double a,b,c,m; printf ("请分别输入abc:\n"); scanf ("%a%b%c",&a,&b,&c); if (a>=b&&a>=c) m=a; else if (b>=c&&b>=a) m=b; else m=c; printf ("%f,%f,%f中最大的数是%m",a,b,c,m);

参考程序如下: #include#includeint max3num(int a,int b,int c);int max(int a,int b);int main() {int a,b,c,maxNumber;printf("Please input 3 numbers:");scanf("%d %d %d",&a,&b,&c);maxNumber=max3num(a,b,c);printf("The MAX number is:...

#include int t,max,min,n=10; int max_main(int a[],int e) { int i=0; max=a[0]; min=a[0]; for(i=0;imax) max=a[i]; if(a[i]

#include int main() { int a,b,c; printf("输入三个数"); scanf("d%d%d%",acb,c); int t,k; t=a>b?a:b; k=t>c?t:c; printf("d%",k); return 0; }

1. #include //这是c语言的一个标准库,包含它才能用函数2. int main() //这是主函数,c语言的工程都是由大小的函数组成的,主函数是系 统运行的第 //一个函数3. int a,b,c;int max;printf("请输入三个数,空格区分各数:");sscanf("%d %d %d", &...

#include using namespace std; int max(int,int); int max(int m,int n){return(m>n)?m:n;} int main(){ couty>>z; cout

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bshy.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com