bshy.net
当前位置:首页>>关于用C语言编写程序,输入一个正整数,判断是否为回文...的资料>>

用C语言编写程序,输入一个正整数,判断是否为回文...

#include "Stdio.h" #include "Conio.h" int main(void) { int i,k; long n,m; int digit[10]; clrscr(); puts("Please input a long number:"); scanf("%ld",&n); m=n;k=0; do { digit[k++]=m%10; /**//*保存最低位*/ m/=10; /**//*去...

#include "Stdio.h" #include "Conio.h" int main(void) { int i,k; long n,m; int digit[10]; clrscr(); puts("Please input a long number:"); scanf("%ld",&n); m=n;k=0; do { digit[k++]=m%10; /**//*保存最低位*/ m/=10; /**//*去掉最低位*...

输入以下程序即可判断: int len=strlen(s)-1,i; bool judge=true; for(i=0;i

#include #include int main() { char digits[100], i, n; scanf("%s",digits); n = strlen(digits); for(i=0;i

"回文数"是一种数字.如:98789, 这个数字正读是98789,倒读也是98789,正读倒读一样,所以这个数字就是回文数. 任意某一个数通过以下方式相加也可得到 如:29+92=121 还有 194+491=685,586+685=1271,1271+1721=2992 不过很多数还没有发现此类特征...

#include "Stdio.h" #include "Conio.h" int main(void) { int i,k; long n,m; int digit[10]; clrscr(); puts("Please input a long number:"); scanf("%ld",&n); m=n;k=0; do { digit[k++]=m%10; /**//*保存最低位*/ m/=10; /**//*去...

办法很多,下面提供三种思路和实现方法。 (1)将输入的正整数倒序构成一个新数,若新数与原数相等则是回文数,否则不是—— #include "stdio.h"int main(int argc,char *argv[]){int n,m,i;printf("Input n(int n>=0)...\n");if(scanf("%d",&n)!=1 ...

#include #include #include void check(int* Hui)//这个函数用来检测是否是5位数{int i;int count=0;//计数变量char lenth[10];for(i=0;i

#include int IntToStr(unsigned int n, char a[]) { int i; for(i=0; n;i++) { a[i]=n%10; n /= 10; } return i; } int IsPalindrome(char *a, int len) { int i; for(i = 0; i < len; i++, len --) if(a[i]!=a[len-1]) break; if(i >= len) re...

scanf("%d",x); 改为 scanf("%d",&x); 这样就OK啦

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bshy.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com