bshy.net
当前位置:首页>>关于用C语言 函数编程 实现输入两个数求出最大值的资料>>

用C语言 函数编程 实现输入两个数求出最大值

#include #define M 100 int sort(int a[],int n) { int i,max=0; for(i=0;i

#include int main(){ int a,b; scanf("%d%d",a,b); if(a > b) printf("%d",a); else printf("%d",b); return 0; }

程序如下: #include int Max(int x, int y) { int r; if(x>y) r=x; else r=y; return r; } int main() { int a,b,c; printf("Input a b: "); scanf("%d%d",&a,&b); c=Max(a,b); printf("max=%d\n",c); return 0; } 编程: 编程是编写程序的中文...

#include int com(int x, int y); void main () { int a,b,max; printf("Please input data:\n"); scanf("%d%d",&a,&b); max=com(a,b); printf("max=%d\n",max); } int com(int x,int y) { int m; m=x>y?x:y; return m; }

#include int main() { int a,b; sacnf("%d%d",&a,&b); printf("最大的是:%d\n",(a > b) ? a : b); return 0;}

#includeint getmax(int a,int b){ return a>b?a:b;}void main(){ int a,b; printf("input a.b:"); scanf("%d%d",&a,&b); printf("max=%d\n",getmax(a,b));}

比较两个数的大小可以使用三目运算符:?: 三目运算符:?:; 其含义是: 先求表达式1的值, 如果为真, 则执行表达式2,并返回表达式2的结果 ; 如果表达式1的值为假, 则执行表达式3 ,并返回表达式3的结果。 参考代码: #include int main(){ int a...

//改完的,部分不必要的去掉//问题在FindMinPos和FindMaxPos函数中#include void MaxMinExchang(int a[]);int FindMaxPos(int s[]);int FindMinPos(int s[]);int main(){ int a[10],i; printf("Input 10 numbers:"); for (i=0;i

#include int max(int a, int b) { if (a > b) { return a; //假如a>b,返回a } else { return b; //否则返回b } } main() { int a, b; printf("Please input a and b:\n"); scanf("%d,%d", &a, &b); printf("max = %d\n", max(a,b)); } 你看看有...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bshy.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com